Místo: Hlinsko

Typ: novostavba

Stupeň: projekt

Datum: 2016, realizace 2019

Investor: Město Hlinsko

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Martin Hájek, Optima spol. s r.o.

Navržený dopravní terminál je situován při severozápadním okraji města a svým umístěním přímo navazuje na nedalekou budovu vlakového nádraží. Terminál je řešen s jednosměrnou objízdnou komunikací a nástupním ostrůvkem uprostřed. Na nástupním ostrůvku je umístěna odbavovací hala se zázemím pro cestující i řidiče. Na odbavovací halu navazuje zastřešení převážné části nástupního ostrůvku s jednotlivými nástupními místy. Objekt odbavovací haly je navržen jako tvarově jednoduchý hranol s podélnou osou ve směru severozápad - jihovýchod. Hmota je rozdělena na část severozápadní s převážně plnými stěnami obsahující nezbytné zázemí a část jihovýchodní s prosklenými stěnami s čekárnou pro cestující. V severozápadní části je navrženo sociální zařízení pro cestující. Prosklení umožňuje přehled čekajícím po nástupních místech a pohled na přijíždějící autobusové linky.