Místo: Hradec Králové - Věkoše

Typ: územní studie

Stupeň: studie

Datum: 2022

Investor: soukromé osoby

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Účelem územní studie je vytvořit koncepci pro rozvoj území, která bude odrážet aktuální stavební záměry vlastníků pozemků, ale zároveň bude udržitelná v dlouhodobém časovém horizontu. Jedná se o novou rezidenční čtvrť. Zástavba lokality je rozdělena do dvou částí. Ve východní části je navržena zástavba rodinných domů. Rodinné domy představují převládající zástavbu i v severní části. Naopak západní část území bude tvořena převážně bytovými domy. Pro doplnění obytné funkce se vzhledem k celkové kapacitě a lokaci území uvažuje s plochami občanského vybavení. Jedná se především o komerční občanské vybavení, které by mělo být ideálně situované v přízemí bytových domů. Navrhovaná urbanistická koncepce vychází z charakteru prostředí, které vybízí k návrhu organizovanější struktury zástavby s kompozičně jednoduchým a jasným pojetím. Důraz je kladen na plynulý přechod vícepodlažní zástavby podél plánovaného bulváru k drobnější zástavbě stávajících rodinných domů. Dopravní koncepce spočívá ve vymezení hlavních podélných ulic, které jsou vzájemně propojené kratšími kolmými ulicemi. Dominantním prostorem území je zelený pás podél ulice Jana Černého. Ve středu řešeného území je dále navržen park, který slouží také jako pěší propojení mezi ulicí V. J. Kašpara a novou páteřní komunikací. Na park navazuje víceúčelový veřejný prostor s vazbou na přilehlé vícepodlažní budovy s uvažovaným obchodním parterem. Představuje tak přirozené centrum lokality.