Místo: Vanovice

Typ: územní studie

Stupeň: studie

Datum: 2019

Investor: Obec Vanovice

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Řešená lokalita leží v jihozápadní části obce Vanovice při silnici, která vede do místní části Drválovice. V současné době se jedná o zemědělsky využívanou plochu převážně bez vzrostlé zeleně. Na jihu je území lemováno pozemky rodinných domů, které zde byly vystavěny v nedávné době, na východě sousedí lokalita s ovocným sadem a na severu a západě je obklopeno polem. Návrh využití pozemků a nová parcelace v územní studii vychází z podmínek řešené lokality a zejména pak možnostmi zástavby, které jsou limitovány bezpečnostním pásmem vysokotlakého plynového potrubí, které prochází napříč územím. Územní studie umožňuje vymezit v lokalitě 13 parcel určených pro rodinné domy. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb navazují na urbanistickou koncepci platného územního plánu obce. Důraz je kladen především na zachování siluety obce, plynulého přechodu do nezastavěné krajiny a zachování výškové dominanty kostela. Návrh objemového řešení nových staveb ve sledované lokalitě by měl navázat na převládající charakter prostředí. Navržené pozemky jsou určeny k zástavbě izolovanými objekty rodinných domů o maximálně dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou. S ohledem na terénní konfiguraci a parcelaci území by měl být zachován jednotný směr hlavních hřebenů střech kolmo k uliční čáře. Při jižním okraji řešeného území je navržena pěší trasa lemovaná stromořadím, která zlepšuje celkovou prostupnost území a na západním i východním okraji území jsou vyčleněny plochy pro veřejnou zeleň či hřiště.