Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Typ: územní studie

Stupeň: studie

Datum: 2020

Investor: Město Bystřice nad Pernštejnem

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Řešená lokalita leží v severozápadní části města Bystřice nad Pernštejnem. V současné době se jedná o zemědělsky využívanou plochu převážně bez vzrostlé zeleně. Z větší části je řešené území obklopeno pozemky rodinných domů, které zde byly vystavěny v nedávné době, pouze na jihozápadní a severní straně sousedí lokalita s polem. Návrh využití pozemků a nová parcelace v územní studii vychází z podmínek řešené lokality a systém okolní parcelace. Územní studie umožňuje vymezit v lokalitě 10 parcel určených pro rodinné domy. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb navazují na urbanistickou koncepci platného územního plánu obce. Důraz je kladen především na zachování siluety obce a plynulého přechodu do nezastavěné krajiny. Návrh objemového řešení nových staveb ve sledované lokalitě by měl navázat na převládající charakter prostředí. Navržené pozemky jsou určeny k zástavbě izolovanými objekty rodinných domů o maximálně dvou nadzemních podlažích se sedlovou nebo plochou střechou. S ohledem na parcelaci území by měl být zachován jednotný směr hlavních hřebenů střech kolmo k uliční čáře. Ve východní části území je ve vazbě na stávající rybník vyčleněna plocha pro veřejnou zeleň a dětské hřiště, která je přístupná pěšími cestami ze všech světových stran.