Místo: Pardubice

Typ: územní studie

Stupeň: územní studie

Datum: 2018

Investor: Město Pardubice

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, OPTIMA spol. s r.o.

Hlavním cílem územní studie je prověření, posouzení a navržení urbanistického řešení plochy v těsném sousedství vlakového nádraží a terminálu MHD a jejího komplexního vybavení včetně řešení veřejné infrastruktury dopravní a technické a napojení na stávající území, a to s ohledem na exponovanou polohu v rámci městské struktury. Nová koncepce území má za úkol vytvořit kvalitní podmínky pro vznik nového reprezentativního centra Pardubic ve spojení se sousedním multimodálním uzlem osobní dopravy. Návrh urbanistické a architektonické koncepce vychází z předpokladu, že s rozvojem investic do řešeného území ve formě Terminálu B dojde postupně k zatraktivnění tohoto nevhodně využitého prostoru v centru města a to podnítí další investice a postupnou přeměnu stávající zástavby předměstského charakteru na jiný, městský typ zástavby. Již záměr výstavby Terminálu B dálkové autobusové dopravy včetně do tohoto prostoru ústící lávky pro pěší přes železniční koridor, by měl část řešeného území zkultivovat, zpřehlednit a naznačit budoucí dopravně komunikační kostru území.