Místo: Opočno

Typ: územní studie

Stupeň: studie

Datum: 2021

Investor: Město Opočno

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Lukáš Kemr

Hlavním cílem územní studie je vytvoření urbanistické struktury, která svým měřítkem naváže na stávající sousední zástavbu, zajistí prostupnost území a zachová důležitou vazbu na okolní krajinu. S ohledem na kontext, zejména krajní pozici řešené lokality má organizace nově navržené zástavby a veřejného prostoru charakter venkovského prostředí. Zároveň je kladen důraz na vytvoření panoramatu zástavby respektujícího již existující městské dominanty. Nově navržený veřejný prostor je komponován ve vztahu s krajinou a na základě principů již stávajících veřejných prostorů sídla. Dominantním prostorem území je náves, jejíž těžiště je situováno v jeho nejvyšším místě. Ve středu návsi je navržena zatravněná plocha s dominantním stromem a místem pro umístění drobné architektury (např. kaplička, zvonička). Jihovýchodní část lokality přechází v nezastavěnou, zemědělsky využívanou plochu. Prostor návsi a navazujících ulic je řešen formou obytné zóny. Navržené pozemky jsou určeny k zástavbě izolovanými objekty rodinných domů o max. jednom nadzemním podlaží a s podkrovím se sedlovou střechou. Návrh parcelace umožňuje vymezit v lokalitě 38 parcel určených pro rodinné domy, z nichž 1 parcelu doporučuje územní studie využít pro rodinný dům v kombinaci s komerční občanskou vybaveností.