Místo: Pardubice

Typ: novostavba

Stupeň: studie

Datum: 2017

Investor: Město Pardubice

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Martin Hájek, Optima spol. s r.o.

Dopravní terminál určený pro dálkovou autobusovou dopravu je situován do centrální části města a přímo navazuje na sousední dopravní terminál určený pro městskou hromadnou dopravu a nádražní budovu Českých drah. Objekt provozní budovy je navržen v místě původního pětipodlažního bytového objektu, který tvořil kolmé křídlo k objektu nádražní budovy Českých drah na náměstí Jana Pernera. Provozní budova je obdélníkového půdorysu s podélnou osou ve směru sever - jih a jasně definuje a uzavírá prostor náměstí Jana Pernera. Je spojovacím prvkem mezi Terminálem A a Terminálem B a zároveň mezi terminály a nádražní budovou. Podjezd pod budovou tvoří pomyslnou vjezdovou bránu na Terminál B. Provozní budova tak může svoji funkcí sloužit jako zázemí pro oba terminály. Před provozní budovou jsou navrženy odpočinkové a nástupní plochy pro cestující. Jednotlivá nástupiště jsou situována západně od provozní budovy.