Místo: Hradec Králové

Typ: revitalizace

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2012

Investor: Město Hradec Králové

Popis projektu

3. místo v architektonické soutěži

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Dušan Řezanina

Řešené území zahrnuje severní úsek bývalého městského opevnění a k němu přiléhající plochu parku. Jedná se o významný prostor s vazbou na historické jádro města a tudíž i vysokým potenciálem širokého využití veřejností. Jednotlivé části území prošly v minulosti samostatným a složitým vývojem, který způsobil, že dnes prostor působí nejednotně. V návrhu klademe velký důraz na lepší propojení historického centra města s parkem i parkově upravenými terasami a vracíme do prostoru zpět pohledové osy. V severní části parku navrhujeme nový vstup v návaznosti na napřímenou trasu spojující historické jádro a Gayerovy kasárny, které jsou využívány jako tržnice a parkovací plocha. Věříme, že touto novou trasou se zlepší pěší dostupnost centra a zároveň se vytvoří jasný nástup do historického jádra.