Místo: Čánka

Typ: revitalizace

Stupeň: studie

Datum: 2018

Investor: Město Opočno

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Lukáš Kemr

Důvodem pořízení studie jsou plánované investice do veřejného prostoru návsi, kde jsou jednotlivé prvky v mnoha případech na pokraji životnosti nebo dlouhodobě stranou pozornosti. Cílem je, aby budoucí dílčí investiční kroky vycházely z uceleného konceptu s vizí postupného naplňování. Návrh se nesnaží radikálně měnit urbanistické členění prostoru, které je již ustálené a v zásadě dobře fungující, ale spíše se soustředí na jednotlivé prvky a drobnější zásahy, které mají za cíl řešený prostor vhodně doplnit a ještě více zkvalitnit. V centru obce je navržena volná mlatová plocha, která může sloužit pro pořádání příležitostných akcí nebo jen k vzájemnému setkávání obyvatel obce. Plocha bude doplněna nezbytným mobiliářem, zejména parkovými lavičkami. Trasa hlavní sběrné komunikace je zachována, pouze je upraven a po celé délce sjednocen profil vozovky. Podél východní strany této silnice je navržen nový chodník, který umožní pěší propojení jednotlivých částí návsi. Druhý procházkový chodník je navržen západně od silnice a vede skrze travnaté plochy. V rámci architektonického řešení je pak v prostoru návsi navrženo několik drobných objektů, které mají za cíl zkvalitnit a podnítit vznik nových aktivit.