Místo: Hradec Králové

Typ: revitalizace

Stupeň: studie

Datum: 2018

Investor: Město Hradec Králové

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Martin Hájek, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Lukáš Kemr

Důvodem pořízení studie je prověření možností úprav Svatováclavského náměstí a ulice Brněnské s ohledem na zajištění obslužné funkce území. V současné době řešený prostor tuto funkci částečně plní, ale chybí ucelená koncepce území a neuspokojivý stav je v případě technických prvků i povrchů ploch. Urbanistické řešení vychází z jasné koncepce dopravy, což umožní také stabilizaci ploch zeleně a jejich rekultivaci, doplnění a případné rozšíření. Týká se to především severního úseku řešeného území, kde jsou podél obytné zástavby navrženy zklidněné zóny s obslužnými komunikacemi. Tím se uvolní prostor v západním zeleném pásu, kde je navržena promenádní stezka pro pěší lemována alejí. V návrhu je jasná hierarchie jednotlivých zpevněných ploch podpořená a odlišená povrchem a jeho materiálem a to od živičného povrchu místní sběrné komunikace, přes místní obslužné komunikace ve zklidněných zónách zadlážděné betonovými kostkami, hlavní reprezentativní prostory zadlážděnými žulovými kostkami až po komunikace pro pěší s mlatovým povrchem.